Білети з курсу «Охорона праці»

_______________________________________________________________________________________

Екзаменаційні білети
для перевірки знань з питань охорони праці

Одеса –2016

____________________________________________________________________________________
Білет № 1
1. Законодавство про охорону праці. Основні питання, що регулюються законом України “Про охорону праці”.
2. Страхові виплати, що виплачуються у разі настання страхового випадку.
3. Обставини, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом.
4. Поняття “система управління охороною праці на підприємстві”.
5. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
6. Організація нагляду за безпечною експлуатацією котлів.

____________________________________________________________________________________
Білет № 2
1. Конституційні права громадян на охорону праці, їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності. Державна політика в галузі охорони праці.
2. Організація роботи з охорони праці на підприємстві.
3. Порядок визначення ступеню втрати працездатності та переведення на легшу роботу потерпілих.
4. Професійний добір та медичний контроль за станом здоров`я працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою.
5. Порядок навчання робітників з пожежної безпеки.
6. Обов’язки відповідальної особи за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

____________________________________________________________________________________
Білет № 3
1. Комісія з питань охорони праці. Її склад, основні завдання та права.
2. Організація і здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу.
3. Умови призначення страхових виплат Фондом соціального страхування. Причини відмови у страхових виплатах.
4. Причини невиробничого травматизму.
5. Вимоги до електротехнічних працівників.
6. Порядок проведення динамічного випробування кранів.

____________________________________________________________________________________
Білет № 4
1. Значення медичних оглядів для оцінки стану здоров’я працівників, порядок їх організації та проведення.
2. Дозвільна система органів Держпраці.
3. Органи державного нагляду за охороною праці.
4. Вимоги охорони праці до проектування, будівництва та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва.
5. Вимоги до особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства.
6. Які дані про посудину повинні бути нанесені на кожній посудині, що працює під тиском, після одержання дозволу на експлуатацію?

____________________________________________________________________________________
Білет № 5
1. Права громадян на охорону праці при укладанні трудової угоди та під час роботи. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
2. Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки.
3. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця.
4. Причини та обставини професійної захворюваності.
5. Первинні засоби пожежогасіння.
6. Хто на підприємстві дає дозвіл на експлуатацію посудини, яка працює під тиском що не підлягає реєстрації в органах Держгірпромнагляду(Держпраця)?

___________________________________________________
Білет № 6
1. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров’я або у разі його смерті в результаті виробничих травм.
2. Відповідальність працівників за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
3. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.
4. Порядок здійснення атестації робочих місць за умовами праці.
5. Порядок прийому на роботу та допуску до самостійної роботи електротехнічного працівника.
6. Якими пристроями, арматурою, покажчиками та приладами безпеки повинні бути оснащенні парові котли?

____________________________________________________________________________________
Білет № 7
1. Виробничі об`єкти, що відносяться до об`єктів підвищеної небезпеки (ОПН). Порядок декларування безпеки ОПН.
2. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.
3. Організація роботи з охорони праці на підприємстві. Фінансування охорони праці.
4. Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму і професійної захворюваності.
5. Класифікація електрозахисних засобів.
6. Строки проведення періодичних технічних опосвідчень кранів (часткових і повних)?

____________________________________________________________________________________
Білет № 8
1. Відображення питань охорони праці в колективних договорах (угодах).
2. Обов’язки комісії з розслідування нещасних випадків (крім випадків із смертельним наслідком та групових).
3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища.
4. Cистема управління охороною праці на підприємстві. Особливий період роботи з охорони праці.
5. Навчання та інструктаж працівників з електробезпеки.
6. Обов’язки власника вантажопідіймальних кранів щодо утримання їх у справному стані і забезпеченню безпечних умов їх роботи.

____________________________________________________________________________________
Білет № 9
1. Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
2. Створення та діяльність комісії з розслідування нещасного випадку. Термін її повноважень.
3. Аварії як причина, що викликає виробничий травматизм та професійну захворюваність.
4. Порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
5. Організація системи сповіщення про пожежу.
6. Хто проводить періодичне технічне опосвідчення посудин, які працюють під тиском?

____________________________________________________________________________________
Білет № 10
1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку, його нормативно-правове врегулювання. Основні принципи, суб’єкти та об’єкти страхування. Особи, які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасних випадків.
2. Критерії оцінки та ефективності системи управління охороною праці.
3. Відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод особам державного нагляду та громадського контролю в їх діяльності.
4. Класифікація електрозахисних засобів.
5. Організація та проведення медичних оглядів працівників.
6. В яких випадках проводиться позачергова перевірка знань персоналу, який обслуговує котли?

____________________________________________________________________________________
Білет № 11
1. Чинний порядок видачі дозволів Держпраці та його територіальними органами.
2. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.
3. Обов’язки роботодавця щодо управління охороною праці на підприємстві.
4. Класифікація умов праці за показниками важкості та напруженості трудового процесу.
5. Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, обов’язки та відповідальність.
6. На які котли поширюються Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів?

____________________________________________________________________________________
Білет № 12
1. Державне управління охороною праці. Органи державного управління.
2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
3. Система управління охороною праці, аналіз її ефективності.
4. Вимоги до розробки актів підприємства з охорони праці (положень, інструкцій, стандартів тощо).
5. Надання першої допомоги при переломах, опіках, тепловому та сонячному ударах, обмороженні, замерзанні.
6. Які позначення повинні бути нанесені власником на вантажопідіймальні крани?

____________________________________________________________________________________
Білет № 13
1. Вимоги до розробки комплексних заходів з охорони праці, розділу “охорона праці” в колективному договорі.
2. Основні вимоги Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці.
3. Прилади контролю безпечних умов праці.
4. Система управління охороною праці на залізниці.
5. Порядок надання групи з електробезпеки.
6. Вимоги до персоналу, який допускається до обслуговування посудин, що працюють під тиском.

____________________________________________________________________________________
Білет № 14
1. Навчання та інструктажі з питань охорони праці. Порядок їх організації та проведення на підприємстві.
2. Декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН): мета її розроблення та зміст
3. Загальні гарантії права на охорону праці.
4. Основні причини пожеж.
5. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
6. В чому полягає повний технічний огляд вантажопідіймальних кранів?

____________________________________________________________________________________
Білет № 15
1. Моніторинг умов та охорони праці і вимірювання параметрів умов праці.
2. Попередження аварійних ситуацій, готовність до дій в умовах аварійних ситуацій.
3. Контроль забезпеченості та придатності засобів індивідуального захисту.
4. Основні та вторинні небезпечні фактори пожежі.
5. Організація робіт з підвищеною небезпекою.
6. В яких випадках проводиться аварійна зупинка посудин, що працюють під тиском?

____________________________________________________________________________________
Білет № 16
1. Вимоги охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств.
2. Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
3. Основні вимоги “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” щодо навчання посадових осіб.
4. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці.
5. Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт у діючих електроустановках.
6. Обов’язки особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, які працюють під тиском?

____________________________________________________________________________________
Білет № 17
1. Вимоги охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств.
2. Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
3. Основні вимоги “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” щодо навчання посадових осіб.
4. Цільовий інструктаж.
5. Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт у діючих електроустановках.
6. Порядок призначення осіб, відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

____________________________________________________________________________________
Білет № 18
1. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.
2. Порядок опрацювання, узгодження і затвердження актів з охорони праці підприємства.
3. Формування плану робіт з охорони праці.
4. Причини невиробничого травматизму.
5. Категорії електроприймачів та забезпечення надійності електропостачання.
6. В яких випадках повинна бути проведена аварійна зупинка котла.

____________________________________________________________________________________
Білет № 19
1. Орган управління охороною праці на рівні підприємства та його функції.
2. Протипожежні заходи та організація евакуації людей при аварійній ситуації.
3. Схема управління охороною праці підприємства.
4. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Санітарно-побутове забезпечення працівників.
5. Небезпечні шляхи проходження електричного струму через тіло людини.
6. Технічне опосвідчення котлів.

____________________________________________________________________________________
Білет № 20
1. Склад, функції та права комісії з охорони праці на підприємстві.
2. Основні положення закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.
3. Права та обов’язки уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці.
4. Порядок проведення позапланового інструктажу з охорони праці.
5. Основні вимоги до інструкцій з охорони праці та порядок їх розробки.
6. Організація нагляду за безпечною експлуатацією котлів.

____________________________________________________________________________________
Білет № 21
1. Основні акти підприємства з охорони праці.
2. Показники, за якими оцінюють мікроклімат на робочих місцях.
3. Права працівників на охорону праці під час роботи.
4. Державний нагляд за охороною праці на підприємстві. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
5. Порядок розслідування нещасного випадку, який стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника.
6. Які відомості повинні бути нанесені на посудині, що має працювати під тиском, перед допуском її до роботи під тиском?

____________________________________________________________________________________
Білет № 22
1. Система професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки.
2. Реєстрація та облік об’єктів підвищеної небезпеки.
3. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті.
4. Охорона праці неповнолітніх.
5. Обов’язки керівника підприємства та інших посадових осіб по забезпеченню пожежної безпеки об’єкту та окремих дільниць виробництва.
6. Якими пристроями, арматурою, покажчиками та приладами безпеки повинні бути оснащенні парові котли?

____________________________________________________________________________________
Білет № 23
1. Охорона праці жінок.
2. Порядок створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці, її повноваження.
3. Робота в умовах, коли перевищуються граничнодопустимі норми шкідливих речовин у повітрі робочої зони.
4. Удосконалення системи управління охороною праці на підприємстві на основі ризикорієнтованого підходу. Методи оцінки ризиків.
5. Обов’язки керівника підприємства та інших посадових осіб по забезпеченню пожежної безпеки об’єкту та окремих дільниць виробництва.
6. Вимоги до підготовки персоналу, що обслуговує котли (кочегари, оператори, слюсарі, лаборанти).

____________________________________________________________________________________
Білет № 24
1. Відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, за створення перешкод особам державного нагляду та громадського контролю в їх діяльності.
2. Перша допомога при отруєннях та опіках.
3. Визначення страхового ризику і страхового випадку.
4. Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Робота в нічний час. Обмеження понаднормових робіт.
5. Загальні та спеціальні вимоги до персоналу, який виконує роботи в електроустановках
6. Обов’язки осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані. Хто призначається відповідальним? Порядок їх призначення.

____________________________________________________________________________________
Білет № 25
1. Право працівників на льготи та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
2. Методи періодичної оцінки стану охорони праці на підприємстві.
3. Повноваження і права профспілок при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.
4. Основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань та основні заходи щодо їх попередження.
5. Загальні та спеціальні вимоги до персоналу, який виконує роботи в електроустановках.
6. Якими пристроями, арматурою, покажчиками та приладами безпеки повинні бути оснащені парові котли?

____________________________________________________________________________________
Білет № 26
1. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.
2. Відображення функцій і завдань з питань охорони праці у посадових інструкціях посадових осіб і фахівців.
3. Попередження аварійних ситуацій, готовність до дій в умовах аварійних ситуацій.
4. Визначення ступеню втрати працездатності працівника. Порядок переведення потерпілого на легшу роботу.
5. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки поразки людини електричним струмом.
6. На які котли поширюються Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів?

____________________________________________________________________________________
Білет № 27
1. Що таке система управління охороною праці та які її основні принципи?
2. Які нещасні випадки з працівниками вважаються такими, що не пов’язані з виробництвом?
3. Якими є загальні вимоги безпеки при експлуатації персональних електронно-обчислювальних машин?
4. Причини пожеж.
5. Проведення позапланового інструктажу з охорони праці?
6. В чому полягає повний технічний огляд вантажопідіймальних кранів?

_______________________________________________________
Білет № 28
1. Які повноваження і права мають профспілки при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про охорону праці?
2. Охарактеризуйте основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань та основні заходів щодо їх попередження.
3. Як повинні виконуватися роботи в електроустановках, які не потребують оформлення нарядом?
4. Який порядок дій працівників при виявленні в приміщенні чи на території об’єкта задимлення, загорання або пожежі?
5. Порядок проведення вступного інструктажу з охорони праці?
6. Порядок призначення осіб, відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

____________________________________________________________________________________
Білет № 29
1. Декларація безпеки як публічний документ. Порядок реєстрації декларації безпеки в державних органах. Як забезпечується доступ до відомостей, які містяться в декларації. Інформування громадськості.
2. Функції і задачі Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
3. Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом?
4. Організація утримання первинних засобів пожежогасіння.
5. Порядок проведення повторного інструктажу з охорони праці?
6. Обов’язки відповідальної особи за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

____________________________________________________________________________________
Білет № 30
1. Роль служби охорони праці у зниженні виробничого травматизму та професійної захворюваності.
2. Які обов’язки покладаються на власника (роботодавця) на період проведення спеціального розслідування нещасного випадку?
3. Що повинно бути перевірено перед початком роботи з електроінструментом?
4. Протипожежні заходи та організація евакуації людей при аварійній ситуації.
5. Стажування, дублювання.
6. Обов’язки особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, які працюють під тиском?